ZOBACZ: MILONGUERO (STYL TANGA)

Ilustracje do Rozdziału 2. Tango jako taniec Przewodnika Tango - Twoja nowa pasja

Przypomnijmy: w kwestii rozróżnienia stylistycznego między tangiem de salon (tangiem salon) a milonguero panuje sporo zamieszania (szczegóły - patrz Poradnik). Bez narażania się zwolennikom różnych podejść można przyjąć jedynie, że esencją stylu milonguero jest pełny, bliski kontakt partnerów. W tangu de salon objęcie może być płynne - zmienne. Kiedy pojawia się dylemat: rozluźnić objęcie i zwiększyć dystans torsów aby wykonać jakąś bardziej ekspresyjną figurę lub sekwencję, czy też zrezygnować z niej dla jakości i ciągłości bliskiego objęcia, wtedy rozchodzą się drogi "salonowców" i milongueros. Tancerz de salon zmieni objęcie dla priorytetu choreografii, zaś tancerz milonguero dostosuje swoje spektrum środków wyrazu do priorytetu pełnego objęcia, w którym skupi się na kreowaniu złożonej narracji za pomocą stosunkowo prostszego wachlarza środków wyrazu.
Vid.1. Tango w stylu milonguero. Oscar i Mary Ann Casas, 2007.
Vid.2. postawa i objęcie w tangu milonguero. Objaśnienie jednego ze spotykanych podejść (Tete Rusconi, hiszp., z tłumaczeniem na angielski). Pedro Alberto "Tete" Rusconi (1936-2010) był prawdziwym porteño, znaczącym tancerzem i nauczycielem tanga. Język włoski, tłumaczenie angielskie.
Vid. 3. Fragment zapisu z parkietu przeciętnego encuentro milonguero (patrz hasło w Przewodniku) pozwala obejrzeć styl milonguero z bardzo praktycznej strony. Zob. np. fragment od 1'51".

UWAGA: Styl milongero odnosi się naturalnie nie tylko do samego tanga, ale także np. do tangowalca! Zobacz niżej. (Zob. też: Tangovals (taniec)

Vid.3. Tangowalc w stylu milonguero. Wyk.: Silvia Tonelli i Claudio Ruberti do "Quien serà?", Donato. 2010.
Vid 4. Tangowalc w stylu milonguero. Mocno pokazowy, ale z typowym objęciem. Wyk.: Noelia Hurtado & Carlitos Espinoza, 5, Festival of Argentine Tango "Milonguero Nights 2012".

Salon vs. Milonguero

Vid.4. O pochodzeniu i rozwoju obu grup stylistycznych mówi Osvaldo Natucci (2011). |ęzyk włoski, napisy angielskie.